Privacyverklaring

 1. Algemeen

Deze privacyverklaring is bedoeld voor de gebruikers van de diensten van ParkU (zowel huurders van parkeerplaatsen als verhuurders) evenals voor de bezoekers van het internetaanbod van ParkU in het algemeen. ParkU stelt aanbiedingen op verschillende manieren (bijv. via de website en Smartphone-app) beschikbaar (alles bij elkaar „Platform“ genoemd). Vanaf deze plaats willen wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens en over het gebruik van cookies en analysetools op ons platform informeren. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot u als persoon herleid kunnen worden, bijv. naam, adres, e-mailadres, IP-adressen, cookies. Deze privacyverklaring is op alle huidige en toekomstige toegangswegen tot ons platform van toepassing. Hierna wordt u over de verschillende verwerkingsprocessen geïnformeerd. Daarbij noemen wij ook de vastgelegde criteria voor de opslagduur.

 1. Verantwoordelijke plaats en dienstaanbieder

Verantwoordelijk in overeenstemming met art. 4 lid 7 van de EU AVG is ParkU – Verwaltung GmbH & Co. KG, Strelitzer Straße 60, D-10115 Berlin, Deutschland (zie ons colofon) service@parku.com

Onze functionaris gegevensbescherming bereikt u onder Datenschutz@parku.de of via ons postadres met de vermelding „de functionaris gegevensbescherming“.

 1. Opdrachtverwerker

Voor sommige functies van ons aanbod maken wij gebruik van de dienstverleners. Hierover zullen wij u later eveneens informeren.

 1. Uw rechten

Ten opzichte van ons heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

–          recht op informatie,

–          recht op correctie of het verwijderen,

–          recht op beperking van de verwerking,

–          recht op herroeping van de verwerking,

–          recht op overdraagbaarheid van gegevens.

U heeft bovendien het recht, een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor de gegevensbescherming.

 

 1. Verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens

De omvang en soort persoonsgegevens die wij verzamelen, verwerken en gebruiken zijn verschillend en afhankelijk van het feit of u ons platform alleen bezoekt en informatief gebruikt of dat u via ons platform met ons correspondeert c.q. dit platform actief als verhuurder en/of hurende gebruiker gebruikt.

a) Alleen informatief gebruik

Voor alleen informatief gebruik van ons platform is het in principe niet nodig dat u uw persoonsgegevens vermeldt. In dit geval verzamelen en gebruiken wij vooral die gegevens, die uw internetbrowser aan ons doorgeeft (met name uw IP-adres), ofwel:

– IP-adres (gedurende een periode van 30 dagen)

– datum en tijd van het verzoek

– tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

– inhoud van het verzoek (concrete pagina)

– toegangsstatus/HTTP-statuscode

– telkens overgedragen hoeveelheid data

– website, vanwaar het verzoek komt

– browser

– taal en versie van de browsersoftware.

 

Deze informatie wordt – in niet-geanonimiseerde form – slechts voor de duur van uw bezoek aan het platform opgeslagen. Achteraf vindt uitsluitend en in geanonimiseerde vorm een analyse ten bate van statistische doeleinden plaats. Daarom worden in dit verband absoluut geen persoonsgegevens van u verwerkt.

Rechtsgrond hiervoor is art 6 lid 1 f) van de AVG (geoorloofde belangen). De verwerking is bedoeld voor een technisch probleemloze weergave van de aanbiedingen, om de stabiliteit en veiligheid van de aanbieding te garanderen en een eventuele hacker-aanvallen te bestrijden en is daarvoor vereist.

b) Actief gebruik van het platform/registratie

(i) Stamgegevens

Wanneer u het platform actief gebruikt en zich als gebruiker registreert, zullen wij de door u in het kader van de registratie ingevulde gegevens (vooral uw naam, voornaam, e-mailadres, adres en andere optionele gegevens) opslaan en verwerken, om de verhuur en huur van parkeerplaatsen via het platform mogelijk te maken. Verplichte velden zijn daarbij dienovereenkomstig aangeduid. Meer bijzonderheden hierover hebben wij hierna onder c) tot e) opgenomen.

(ii) Registratiemogelijkheden

U heeft – behalve een afzonderlijke registratie via een formulier – ook de mogelijkheid u via een bestaand Facebook-account voor ons platform te registreren c.q. in te loggen op ons platform. Bij deze procedure zal – na een extra bevestiging uwerzijds – diverse informatie uit uw Facebook-account aan ons worden overgedragen, die wij dan weer opslaan, gebruiken en verwerken, om de diensten op het platform te leveren. Meer informatie hierover vindt u onder https://www.facebook.com/about/privacy/.

(iii) Positiebepaling

Verder wordt aan de hand van uw IP-adres bij benadering uw positie bepaald, waarmee wij dan de aanbiedingen bij u in de buurt beschikbaar kunnen stellen (namelijk het zoeken naar parkeerplaatsen in de directe omgeving van de gebruiker). De locaties worden niet voor andere doeleinden geanalyseerd. Dit is onderdeel van de overeenkomst. Rechtsgrond daarvoor is art. 6 lid 1b) van de AVG.

c) In detail worden bij de registratie c.q. daarna de volgende gegevens verzameld en verwerkt:

    (i) Normale/pure registratie:

registratie en verwerking van de registratiegegevens, t.w.:

Verplichte velden:

land, voornaam, achternaam, e-mail, plaats van de gebruiker, wachtwoord,

    (ii) Optionele velden als onderdeel van de dienst

geslacht (optie),

leeftijdsgroep (optie),

telefoonnummer (optie),

mobiel telefoonnummer (optie),

bedrijfsnaam (optie),

bedrijfsnummer (optie)

postadres (optie),

factuuradres (optie),

voertuigmodel (optie),

kenteken (optie)


   (iii) Verdere verwerking

plaats van de gebruiker (automatisch)

IP-adres wordt tijdelijk via Graylogs opgeslagen,

apparaat-ID


(iv)
Registratie via Facebook

 

voornaam

achternaam

e-mailadres

land

(v) Rechtsgrond hiervoor is art 6 lid 1 b) van de AVG (uitvoering van contract). Deze gegevens worden gebruikt om u – aan de hand van de ingevulde gegevens – een zo passend mogelijke aanbieding te doen.

Gebruikers die langer dan vier jaar geen transactie hebben uitgevoerd, worden verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven daardoor onaangetast.

Voor het gebruik van de diensten zijn bepaalde gegevens nodig. Wanneer u deze niet beschikbaar stelt, kunnen diensten geheel of deels niet worden geleverd

d) Verhurende gebruiker

Bij een gebruik van het platform als verhurende verbruiker worden tevens verschillende door u op het platform ingevulde gegevens van u gepubliceerd, zodat de hurende gebruikers de mogelijkheid hebben om gebruik van de door u geregistreerde parkeerplaatsen te maken en via het platform een dienovereenkomstig huurcontract met u af te sluiten. Dat zijn in het bijzonder

uw naam,

gebruikersnaam,

locatie van de parkeerplaats,

andere door u verstrekte informatie

Verder ontvangt u als verhurende gebruiker evt. gegevens van de hurende gebruikers in verband met de door u via het platform gesloten huurcontracten. U mag deze alleen voor de afhandeling van het bettreffende huurcontract gebruiken en moet deze daarna onmiddellijk weer verwijderen.

Rechtsgrond hiervoor is art 6 lid 1 b) van de AVG (uitvoering van overeenkomst).

e) Hurende gebruiker

Wij zullen gegevens van hurende gebruikers slecht in zoverre aan andere gebruikers of samenwerkingspartners doorgeven, als dat in het kader van de huur van parkeerplaatsen/actief gebruik van het platform nodig is.

Dat zijn

bij een zgn. „onstreet-boeking“ (parkeerplaatsen langs de weg)

 • naam, adres
 • voertuigmodel
 • mobiel telefoonnummer
 • kenteken
 • IP-adres (wordt tijdelijk gedurende een periode van 30 dagen opgeslagen),
 • Betalingsgegevens

Betalingsgegevens worden rechtstreeks door de gekozen betaaldienst verzameld. Betalingsgegevens worden niet in de systemen van ParkU verwerkt en ook niet opgeslagen.

 

Bij een zgn. „offstreet-boeking“ (parkeren op aangewezen parkeerplaatsen) zijn dat:

 • naam, adres
 • voertuigmodel
 • mobiel telefoonnummer
 • kenteken,

 

die aan de betreffende aanbieder van de parkeerplaats/verhurende gebruiker worden doorgegeven. De gegevens moeten door deze persoon onmiddellijk na beëindiging van de parkeerprocedure worden verwijderd, c.q. mogen slechts worden gebruikt zolang dat wettelijk is toegestaan (vooral voor afrekeningsdoeleinden). Bij aanbieders van parkeerplaatsen kan het ook om samenwerkingspartners van ParkU gaan, die eigen systemen exploiteren. Aan de hurende gebruiker wordt telkens voor afsluiting van het contract vermeld aan wie deze gegevens worden overgedragen c.q. wie de contractpartner is/zal zijn.

 • Betalingsgegevens,

die rechtstreeks aan de gekozen betaaldienst worden overgedragen. Betalingsgegevens worden niet in de systemen van ParkU verwerkt.

Rechtsgrond voor alle hiervoor genoemde gegevens die worden doorgegeven/verwerkt is art 6 lid 1 b) van de AVG (uitvoering van contract).

 1. Externe dienstverlener

Bij de bewerking van uw verzoek kan het noodzakelijk zijn, uw persoonsgegevens door te geven aan externe dienstverleners, die uitsluitend in onze opdracht handelen. Wij garanderen, dat de externe dienstverleners uw persoonsgegevens uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wettelijke bepalingen voor de gegevensverwerking van opdrachten gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door ons altijd vertrouwelijk behandeld en niet aan andere derden doorgegeven, die niet in onze opdracht handelen, tenzij u daarmee heeft ingestemd of wij hiertoe wettelijk gerechtigd of verplicht zijn.

 

Dienstverleners binnen de context van een klantrelatie zijn in het bijzonder:

 • TREND Service GmbH (klantensupport): In der Fleute 100, D-42389 Wuppertal, telefoon +49-(0)202-2515-300, fax: +49-(0)202-2515-305, e-mail: info@trend-service.de
 • Smacc GmbH (externe boekhouding): Albert-Einstein-Ring 11, D-14532 Kleinmachnow, telefoon: +49 (0)30 138824-900, e-mail: contact@smacc.io
 • Graylogs (Server Logs)
  4141 Southwest Freeway, Houston, TX 77027, USA
 • Mailchimp (e-mailverzending):
  675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

 

 1. Betaaldiensten (betaalsystemen)

Verder worden door ons voor de uitvoering van betaalprocedures verschillende betaaldiensten ingezet. Dat zijn in het bijzonder

 

 • Stripe (stripe.com): 185 Berry Street Suite 550, San Francisco, CA 94107
 • Paypal (paypal.com): PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal (www.paypal.de), L-2449 Luxembourg

Op de verwerking van de persoonsgegevens door de betaaldienst is hun eigen privacyverklaring van toepassing.

Betalingsgegevens worden steeds op de servers van de betreffende betaaldienst opgeslagen, voor transacties gebruikt en verwerkt.

 1. Gebruik van cookies voor diverse doeleinden, in het bijzonder analyses

Op onze website worden zogenaamde cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen.

Enerzijds gebruiken wij cookies om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit te verbeteren. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of en welke subpagina’s van onze website worden bezocht en voor welke inhoud de gebruikers belangstelling hebben, evenals voor analyses van deze kennis voor statistische doeleinden.

In het bijzonder wordt onderscheid gemaakt tussen

– tijdelijke cookies (zie a)

en

– permanente cookies (zie b).

 1. a) tijdelijke cookies worden automatisch verwijdert, wanneer u bijv. uw browser sluit. Daartoe behoren vooral de sessie-cookies. Deze cookies slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Zo kan uw computer later herkend worden, wanneer u weer terugkeert naar onze website. De sessie-cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.
 2. b) Permanente cookies worden geautomatiseerd volgens een vooraf aangegeven duur verwijderd en kunnen al naargelang de cookie verschillen. U kunt op ieder moment de cookies m.b.v. de veiligheidsinstellingen van uw browser verwijderen. U kunt de levensduur van een cookie bovendien in de browser onder veiligheid en privacy inzien.

De door ons geplaatste cookies hebben een levensduur van maximaal een jaar.

Desgewenst kunt u het gebruik van cookies op ieder moment via de instellingen in uw internetbrowser uitschakelen. Gebruik daarvoor de helpfunctie van uw internetbrowser om zo te lezen hoe u deze instellingen kunt veranderen.

Rechtsgrond voor alle onder punt 9 tot 16 genoemde verwerkingen is art 6 1f) van de AVG. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk om het gebruik van onze aanbiedingen te analyseren en te verbeteren.

 1. Google Analytics

Ons platform maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van het platform mogelijk is.

De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika overgedragen en daar opgeslagen. Omdat wij de IP-anonimisering op deze website geactiveerd hebben, zal uw IP-adres door Google eerst echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere niet zijnde lidstaten, die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn, het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS over te dragen om daar te worden ingekort.

In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de websites en het internetgebruik samenhangende diensten aan ons te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de installatie van cookies door een desbetreffende instelling in uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken.

Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren (kan in diverse talen worden geopend): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of op deze link te klikken.

 1. Google Adwords

Wij maken op ons platform gebruik van „Google Adwords“. Daarbij gaat het om een online-reclameprogramma van Google Inc, dat in de VS wordt beheerd. Een deel van Google Adwords is de zogenaamde „Conversion Tracking“, dat eveneens door ons wordt gebruikt en waarvoor ook cookies worden geplaatst. Als een gebruiker op een door Google geschakelde advertentie klikt, wordt een conversion-tracking-cookie met een geldigheid van 30 dagen in de browser van de gebruiker geplaatst. U als gebruiker kunt hiermee niet persoonlijk geïdentificeerd worden. Deze cookie biedt ons en Google de mogelijkheid om te zien dat een gebruiker bepaalde reclame heeft aangeklikt en daardoor naar onze website werd doorverwezen. De cookie kan daarbij alleen door Google en ons, echter niet door andere Google Adwords-klanten worden toegewezen, omdat iedere Google Adwords-klant een eigen cookie ontvangt. Wij ontvangen van Google via de conversion-tracking statistische analyses over bezoekers, die door Google-reclames naar ons zijn doorverwezen. Indien u niet door de conversion-tracking geregistreerd wilt worden, kunt u dat verhinderen door ofwel cookies in het algemeen of alleen cookies van het domein „googleadservices.com“ te blokkeren.

Meer informatie hierover vindt u onder www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 1. Facebook Insights

Conversiemeting via Facebook Insights

Wij gebruiken in onze apps van het platform (dus niet alleen op de website) de analysetool „Facebook Insights“ der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Daarmee kunnen wij de acties van de gebruikers volgen, nadat deze een Facebook-advertentie heeft bekeken of daarop geklikt heeft. Zo kunnen wij de effecten van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden registreren. De zo verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, d.w.z. dat wij geen afzonderlijke persoonsgegevens van afzonderlijke gebruikers kunnen zien. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, vandaar dat wij u overeenkomstig onze kennis en naar mogelijkheid informeren. Facebook kan deze gegevens met uw Facebook-account verbinden en ook eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig de privacyrichtlijn van Facebook gebruiken https://www.facebook.com/about/privacy/. Ze bieden Facebook en diens partners.de mogelijkheid tot het schakelen van advertenties zowel op als buiten Facebook. Bovendien kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen. U kunt een dergelijk gebruik echter op ieder moment herroepen. Meer informatie onder: https://www.facebook.com/help/568137493302217

 1. NewRelic

Om de performance van het platform te bewaken, gebruiken wij op onze servers de tool „NewRelic“. Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt.

 1. Adjust

Adjust wordt door adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A D-10405 Berlin beheerd. Deze dienst helpt ons, om te achterhalen of gebruikers op ParkU-reclame hebben geklikt en via dat reclamemedium in een app-store terecht zijn gekomen. Bovendien wordt daarmee gemeten of de gebruiker dan een app-versie heeft gedownload en geopend, of dat hij zich voor onze diensten heeft geregistreerd. Daarbij meet adjust het gedrag van een anonieme gebruiker.  U heeft op ieder moment de mogelijkheid om deze meting onder  https://www.adjust.com/opt-out/ te herroepen. (https://www.adjust.com/imprint/).

 1. Graylogs

Graylogs wordt als tool gebruikt, dat de serveraanvragen en serverantwoorden („Serverrequests“) en („Serverresponses“) verzameld om eventuele fouten in de servercommunicatie op te sporen. De opgeslagen informatie wordt na 30 dagen verwijderd.

 1. Salesforce

Wij maken op het gebied van klantrelaties gebruik van de diensten van het bedrijf Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, D-80636 München, Duitsland („Salesforce“) – in het bijzonder voor de klantenservice. Salesforce verzamelt daarbij voor ons gegevens uit klantaanvragen, bewerkt deze en geeft deze evt. aan ons door. Informatie over de gegevensverwerking door Salesforce vindt u in de privacyverklaring van Salesforce onder http://www.salesforce.com/de/company/privacy.jsp en http://www.salesforce.com/de/company/updated_privacy.jsp.

 1. Mailchimp/nieuwbrief

Voor het verzenden van boekingsbevestigingen, facturen en de maandelijkse afrekeningen maken wij gebruik van de e-mailverzendservice Mailchimp. Indien u uw toestemming voor de ontvangst van een e-mailnieuwsbrief heeft verleend, zullen wij u via deze nieuwsbrief informatie over onze producten toezenden. U kunt deze toezending op ieder moment herroepen.

Rechtsgrond daarvoor is art. 6 lid 1b) van de AVG (akkoordverklaring).

 

17e  Contact met ons opnemen (bijv. per e-mail of het contactformulier)

Het gebruik en doorgeven van persoonsgegevens bij contactopname

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld (bijv. door middel van een contactformulier), gebruiken wij deze alleen voor de afhandeling van met u afgesloten contracten en voor de technische administratie. Wij geven de aan ons overgedragen persoonsgegevens niet door aan derden, tenminste indien het doorgeven of openbaar maken niet in verband met de uitvoering noodzakelijk is of de gegevens op grond van wettelijke verlichtingen aan overkoepelende organisaties nodig zijn.

Dat geldt ook voor aanvragen van derden die wij ons in zakelijk verband bereiken (potentiële contractpartners of andere derden).

Wij gebruiken de gegevens voor interne doeleinden zoals het aanspreken van klanten en klantencontact. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 1f) („geoorloofde belangen“). Ons geoorloofd belang daarbij is onze goede relatie met de klant te onderhouden en te analyseren. Dat voldoet aan onze zakelijke belangen. Uw rechten als gebruiker zijn gewaarborgd, omdat u met ons ofwel een zakelijke relatie heeft of omdat u uit zakelijk oogpunt contact met ons opneemt. Uw gegevens worden verwijderd als deze niet meer nodig zijn om het betreffende doel te bereiken. Aanvragen van privépersonen worden meestal onmiddellijk na beantwoording verwijderd. U kunt de verwerking op ieder moment en met werking voor de toekomst herroepen.

Wettelijke beperkingen voor de verwerking van gegevens in e-mailreclame blijft daardoor onaangetast en wordt door ons gerespecteerd.

18e Veiligheid van uw gegevens

De door u overgedragen gegevens worden bij ons door geschikte technische en organisatorische maatregelen beschermd om ze in het bijzonder tegen willekeurige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen te beschermen.

19e  Actualiseren van deze privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring evt. van tijd tot tijd bijwerken.

Berlin, den 25.05.2018