Privacy verklaring

1. Algemeen

Wij zijn blij u te mogen verwelkomen als bezoeker van de website van Parku Nederland B.V. (“Parku”) of bij het gebruik van een van onze mobiele apps. Wij hechten veel waarde aan privacy en gegevensbescherming. Wij hebben daarom uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen in het kader van de regelgeving inzake gegevensbescherming, die de bescherming van persoonsgegevens waarborgen. Parku biedt haar diensten op diverse manier aan (bijvoorbeeld websites en smartphone apps) (alles samen onder de naam “platform”). In deze privacyverklaring willen wij u informeren over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en over het gebruik van cookies en analyse-instrumenten op ons platform. Door het gebruik van ons platform (en eventuele registratie voor gebruik) gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle huidige en toekomstige manieren van toegang tot het platform.

 

2. Verantwoordelijke entiteit en dienstverlener

De rechtspersoon die verantwoordelijk is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en die tegelijkertijd dienstverlener is Parku Nederland B.V. (zie ons impressum).

 

3. Onderwerp van de gegevensbescherming

Onderwerp van de gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Deze zijn volgens de Wbp individuele of zakelijke kenmerken van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, en indien van toepassing ook gebruikersgegevens zoals hun IP-adres.

 

4. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens

De omvang en de aard van het verzamelen, bewerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens is afhankelijk van de vraag of u ons platform alleen bezoekt en informatief gebruikt of ook via ons platform met ons correspondeert, bijvoorbeeld als u ons platform actief gebruikt als verhurende en/of hurende gebruiker.

 

a) Alleen informatief gebruik

Voor het informatieve gebruik van ons platform is het meestal niet noodzakelijk dat u persoonlijke gegevens verstrekt. Wij verzamelen en gebruiken daarentegen in dit geval alleen de gegevens van u, die uw internetbrowser ons automatisch doorgeeft. Deze informatie wordt – in niet-anonieme vorm – uitsluitend voor de duur van uw platformbezoek opgeslagen en achteraf geëvalueerd in anonieme vorm en alleen voor statistische doeleinden. Er worden dus geen persoonsgegevens over u verzameld.

 

b) Actief gebruik van het platform / registratie

Indien u het platform actief gebruikt en zich als gebruiker registreert, zullen wij de door u in het kader van de registratie vermelde gegevens (met name naam, voornaam, e-mailadres, adres enz.) opslaan en bewerken, om voor u verhuur of huur van parkeerplaatsen via het platform mogelijk te maken.

 

c) Verhurende gebruiker

Bij gebruik van het platform als verhurende gebruiker worden daarnaast diverse door u opgegeven data via het platform openbaar gemaakt, om hurende gebruikers de mogelijkheid te geven de door u geregistreerde parkeerplaatsen te bekijken en met u via het platform een huurcontract te sluiten. Dit zijn met name: uw naam, gebruikersnaam, locatie van de parkeerplaats, enz.

Verder ontvangt u als verhurende gebruiker indien van toepassing gegevens van hurende gebruikers in het kader van de door u gesloten huurcontracten via het platform. Huurders verplichten zich deze gegevens alleen voor de afwikkeling van het huurcontract te gebruiken en daarna onmiddellijk weer te verwijderen. Daarnaast is de toestemmingsverklaring voor het toestemmen van het verzamelen, gebruiken en doorgeven van gegevens uit het volgende punt e) van toepassing.

 

d) Hurende gebruiker

Wij zullen gegevens van hurende gebruikers alleen doorgeven aan andere gebruikers voor zover dit in het kader van de huur van parkeerplaatsen / actief gebruik van het platform nodig is.

 

e) Toestemming voor het verzamelen, gebruik en doorgeven van gegevens

Indien u via het platform met ons correspondeert en/of dit actief als verhurende of hurende gebruiker gebruikt, is het indien van toepassing noodzakelijk dat u persoonlijke gegevens doorgeeft. Wij verzamelen, bewerken en gebruiken de door u ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens voor zover dit nodig is voor de totstandkoming, uitvoering of de beëindiging van deze overeenkomst of gelijkwaardige juridische verplichting met u of tussen u en een derde. Een dergelijke overeenkomst ontstaat als u contact met ons opneemt of een huurcontract met een andere gebruiker sluit. In dergelijke gevallen gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om uw verzoeken te bewerken en/of het huurcontract af te kunnen wikkelen. Wij mogen uw persoonsgegevens (naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres) verzamelen, bewerken en gebruiken voor het doel van de totstandkoming, implementatie en uitvoering van overeenkomsten met ons en tussen u en andere gebruikers. Dit is met name het geval wanneer een huurcontract met een andere gebruiker wordt afgewikkeld of een andere gebruiker ons verzoekt, hem voor het geldig maken van aanspraken uw gegevens mee te delen. Wij controleren daarbij niet of de aanspraken gerechtigd zijn, omdat dit alleen tussen de gebruikers kan worden opgelost.

 

5. Externe dienstverleners

Het kan bij het bewerken van uw verzoek nodig zijn, uw persoonsgegevens aan een of meerdere externe dienstverleners door te geven, die uitsluitend in onze opdracht handelen. Wij gebruiken voor het uitvoeren van ons platform bijvoorbeeld de technologie en de gegevensbank van ParkU – Verwaltung GmbH & Co. KG, Strelitzer Str. 60, 10115 Berlin, Duitsland, waarbij uw persoonsgegevens in onze opdracht worden opgeslagen en bewerkt. Wij garanderen dat de externe dienstverleners uw persoonsgegevens uitsluitend conform onze instructies en in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van gegevens gebruiken. Uw persoonlijke gegevens worden door ons altijd vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan anderen, die niet in onze opdracht handelen, tenzij u toestemming hebt gegeven of wij wettelijk gerechtigd of verplicht zijn dit te doen.

 

6. Providers van betalingsdiensten

Verder worden er voor het uitvoeren van betalingsprocessen diverse providers van betalingsdiensten door ons gebruikt. Dit zijn met name:

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de providers van betalingsdiensten is de privacyverklaring van de betreffende provider van betalingsdiensten van toepassing.

Betalingsgegevens worden altijd op de servers van de betreffende providers van betalingsdiensten opgeslagen, voor transacties gebruikt en verwerkt.

 

7. Uw rechten

U heeft een wettelijk recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en indien van toepassing heeft u tevens het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Op uw verzoek delen wij u mee, of en welke persoonsgegevens over u bij ons zijn opgeslagen.

U kunt op elk gewenst moment het toekomstig gebruik van uw persoonsgegevens intrekken.

 

8. Contactpersoon

Voor vragen over het verzamelen, bewerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van persoonsgegevens en herroeping van toestemmingen kunt u contact opnemen met:

Parku Nederland B.V.
Nachtwachtlaan 20
1158 EA
Amsterdam

Support Hotline: +31 (0)85 401 57 39
Kantoor: Nachtwachtlaan 20
Ma-Vr: 09:00 – 18:00
E-Mail: service@parku.com

 

9. Gebruik van cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer.

Wij gebruiken cookies om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit ervan te verbeteren. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of en welke subpagina´s van onze websites worden bezocht en in welke inhoud gebruikers geïnteresseerd zijn en voor de evaluatie van deze kennis voor statistische doeleinden. Een verzameling of opslag van uw persoonsgegevens vindt in het kader van het gebruik van cookies niet plaats.

Als u dat wilt, kunt u het gebruik van cookies op elk gewenst moment via de instellingen van uw internetbrowser uitschakelen. Gelieve de helpfunctie van uw internetbrowser te raadplegen om te bezien hoe u deze instellingen kunt wijzigen.

 

10. Google Analytics

Ons platform gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van het platform mogelijk maakt.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal aan een server van Google in de VS overgedragen en daar bewaard. Omdat de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten die deel uitmaken van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS over te dragen en daar in te korten.

In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verder met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden dienstverlening tegenover ons te verrichten. Het als onderdeel van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door het selecteren van de juiste instelling van uw browser-software; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt daarnaast het verzamelen van de door de cookies gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de bewerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren.

 

11. Google Adwords

Wij gebruiken “Google Adwords” op onze website voor het platform. Hierbij gaat het om een online-advertentieprogramma van Google Inc., dat in de VS wordt gebruikt. Een deel van Google Adwords is het zogenaamde “Conversion Tracking”, dat ook door ons wordt gebruikt en in dit kader worden cookies gebruikt. Klikt een gebruiker op een van de Google advertenties, dan wordt een Conversion Tracking cookie met een geldigheid van 30 dagen in de browser van de gebruiker geplaatst. U kunt als gebruiker hierdoor niet persoonlijk worden geïdentificeerd. Door deze cookie kunnen wij en Google herkennen dat een gebruiker een bepaalde advertentie heeft aangeklikt en zo verder werd geleid naar onze website. De cookie kan daarbij alleen door Google en ons, maar niet door andere Google Adwords klanten worden toegewezen. Wij ontvangen van Google via Conversion Tracking statistische analyses over bezoekers, die via Google-advertentiemiddelen naar ons werden geleid. Indien u niet door Conversion Tracking wilt worden gedetecteerd, kunt u dit voorkomen door ofwel cookies in het algemeen of ook alleen cookies van het domein “googleadservices.com” te blokkeren.

Meer informatie hiervoor vindt u onder www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

 

12. Inloggen / registratie via Facebook

U heeft – naast een aparte registratie via een formulier – ook de mogelijkheid, om u via een bestaand Facebook-account voor ons platform aan te melden, of op ons platform in te loggen. Bij dit proces wordt – na een andere bevestiging door u – diverse informatie uit uw Facebook-account doorgestuurd aan ons, die wij dan opslaan, gebruiken en bewerken, om de diensten op ons platform uit te voeren. Meer informatie hierover vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

13. Facebook Insights

Conversiemeting via Facebook Insights

Wij gebruiken naast onze apps voor het platform (echter niet op de website) het analyse-instrument “Facebook Insights” van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Met behulp hiervan kunnen wij de acties van gebruikers volgen, nadat deze een Facebook-advertentie gezien of aangeklikt hebben. Zo kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertentie voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden verzamelen. De zo verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, dat betekent dat wij de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet zien. Deze gegevens worden echter door Facebook bewaard en bewerkt, waarover wij u dienovereenkomstig volgens onze kennis naar mogelijkheid informeren. Facebook kan deze gegevens aan uw Facebook-account koppelen en ook voor eigen reclamedoeleinden volgens Facebooks gebruiksrichtlijnen gebruiken https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt Facebook en diens partners het inschakelen van advertenties op en buiten Facebook toestaan. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen.

 

14. NewRelic

Wij gebruiken op onze servers voor het bewaken van de performance van het platform het instrument “NewRelic”. Hierbij worden geen persoonsgegevens bewerkt.

 

15. Google+

Op onze website is de plug-in “google+” (Google Plus) geïntegreerd.

Google Plus wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”) beheerd en verantwoord. De toets is voor u herkenbaar aan het “+1” teken.

Zodra u een website van ons bezoekt, die een dergelijke plug-in bevat, wordt door uw browser een directe verbinding met de servers van Google gemaakt. Hierdoor wordt dan de inhoud van de plug-in doorgegeven aan uw browser en zo in de getoonde website geplaatst. Google ontvangt via dit proces de informatie, dat u onze website hebt bezocht. Indien u tijdens het bezoek aan onze website via uw persoonlijke gebruikersaccount bij Google Plus of Google bent ingelogd, kan Google het bezoek aan de website aan deze account toewijzen. Als u met deze plug-in communiceert, door bijvoorbeeld het klikken op een toets of het achterlaten van een commentaar, wordt deze informatie direct aan Google overgedragen en daar bewerkt, gebruikt en opgeslagen. Als u dit niet wilt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden van uw Google-account.

Wij hebben geen invloed op de omvang en inhoud van de gegevens, die Google met de knop verzamelt, maar gaan ervan uit, dat ook het IP-adres van het door u gebruikte apparaat mee wordt verstuurd. Meer informatie over het doel, de omvang en het gebruik van het verzamelen van gegevens door Google vindt u in de instructies van de privacyverklaring van Google onder http://www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html

 

16. Twitter

Op onze site zijn de functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Door het actief gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” kan Twitter de door uw bezochte websites (en daarmee ook onze website) verzamelen en met uw Twitter-account (indien aanwezig) verbinden. Dit wordt – afhankelijk van uw instellingen – ook aan derden / andere gebruikers van Twitter openbaar gemaakt.

Wijzelf hebben als aanbieder van onze website geen kennis over de inhoud van overgedragen data en hun gebruik door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter, dat onder https://twitter.com/privacy op te roepen is.

Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u in de instellingen voor uw Twitter-account aanpassen.

 

17. Salesforce

Wij gebruiken op het gebied van Customer Relations producten van het bedrijf Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 München, Duitsland (“Salesforce”) – met name voor de klantenservice. Salesforce verzamelt daarbij voor ons gegevens uit klantenaanvragen, bewerkt deze en geeft deze indien van toepassing aan ons door. Informatie over de gegevensbewerking door Salesforce vindt u in de privacyverklaring van Salesforce onder

 

18. Verwerking opdrachtgegevens

Wij gebruiken voor het uitvoeren van de diensten van het platform diverse derden als dienstverlener. Als dit wordt gecombineerd met de bewerking van persoonsgegevens, zijn deze dienstverleners altijd als verwerker van opdrachtgegevens voor ons actief. Voor het beheer van de gebruikersdatabank heeft bijvoorbeeld ParkU – Verwaltung GmbH & Co. KG, Strelitzer Str. 60, 10115 Berlin, Duitsland opdracht gekregen.

 

19. Veiligheid van uw gegevens

De door uw overgedragen gegevens worden bij ons door geschikte technische en organisatorische middelen beschermd, om deze te beveiligen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden.

 

20. Update van deze privacyverklaring

Wij updaten deze privacyverklaring indien van toepassing van tijd tot tijd. U dient deze privacyverklaring af en toe te bekijken, om op de hoogte te blijven of wij deze geactualiseerd hebben. Als er een nieuwe toestemming van een wijziging van deze privacyverklaring nodig is, zullen wij u daartoe dienovereenkomstig verzoeken.